אגף לוט"ר בט"פ ועורף

אגף לוט"ר בט"פ ועורף מרכז ומסדיר את הטיפול בהיבטי  מניעת אירועי טרור והיערכות למצבי חירום ומשברים העלולים להשפיע על הביטחון הלאומי של מדינת ישראל בדגש על "הזירה האזרחית".

 


 
 

ייעוד האגף

פועל במסגרת המטה לביטחון לאומי, משמש כגוף המטה של ראש הממשלה, הממשלה וועדותיה לנושאי הלוחמה בטרור ומוכנות העורף למצבי החירום.

מהווה גורם מסדיר ומתאם בין כלל הגופים והגורמים הפועלים בתחום, לצורך שיפור מתמיד במענה הלאומי לאיומי הטרור השונים ולמוכנות זירת העורף למצבי חירום.

​​

מטרת האגף

  התמודדות עם אתגרי הטרור בארץ ובחו"ל והאיום המלחמתי על מדינת ישראל ואירועי חירום שבשגרה וזאת ע"י:

   

 • קביעת מדיניות והסדרה ללחימה בטרור.
 • קביעת מדיניות להתגוננות אזרחית ורציפות תפקודית של המשק.
 • הפעלה מבצעית של המרכז הלאומי לניהול משברים (מנ"ל) במצבי החירום השונים.
​​

תפקידי האגף

עורף ומנ"ל

לוודא מוכנות "הזירה האזרחית" לכלל מצבי החירום ביטחוניים ואזרחיים ולקיים כשירות מיטבית של המרכז הלאומי לניהול משברים (מנ"ל) ברגיעה ולחירום.

אבטחת תעופה, ים ויבשה

תיאום והסדרה בין ארגונית בתחום אבטחת אישים ומשלחות, אבטחת הספנות והתעופה היוצאת מישראל ואליה ושיפור מערך האבטחה האזרחית במדינת ישראל.

מעברים

 תיאום והסדרה בין ארגונית למניעת פח"ע בתחום מעברי הגבול הבינ"ל (יבשה, אוויר, ים)  והמעברים הפנימיים שעל תוואי "גדר הביטחון" ומול רצועת עזה.

רציפות תפקודית ואנרגיה

שיפור הערכות מדינת ישראל בתחומי האבטחה וההגנה על תשתיות רגישות בתחומי רציפות התפקוד של משרדי הממשלה ולוודא שמדינת ישראל ערוכה לרציפות אנרגטית בכול תנאי ובכול מצב.

טרור בלתי קונבנציונאלי ו"טרור על"

קיום מענה מתאים להתמודדות לאומית מול אירועי "טרור על" בלתי קונבנציונאלי, חומרים מסוכנים ותיאום כלל הגופים הפועלים בנושא ברגיעה ובחירום.

שת"פ בינלאומי

לקיים שיתוף פעולה בינלאומי בתחום הלוט"ר וההגנה על העורף.

תפקידי האגף בחירום:

 • להפעיל את המרכז הלאומי לניהול משברים על כל מרכביו.
 • לבנות תמונת מצב לאומית במצבי חירום ועפ"י צורך.
 • לוודא מימוש החלטות ממשלה במצבי החירום השונים
 • לסייע ליועץ ראש הממשלה לביטחון לאומי ולראש המל"ל להפעיל את עבודת הממשלה בחירום.
​​