אודות המטה

​​​​​​​​​​​​​​​המטה לביטחון לאומי (המל"ל) הוקם כמועצה לביטחון לאומי במרץ 1999 על בסיס החלטת ממשלה 4889 וב- 29 ליולי 2008 עוגן בחוק המטה לביטחון לאומי כגוף המטה לראש הממשלה ולממשלה בענייני חוץ וביטחון של מדינת ישראל.​​​​

 
 

​​

רקע

​​​המטה לביטחון לאומי (המל"ל) הוא גוף המטה לראש הממשלה ולממשלה בנושא הביטחון הלאומי, הוא שואב את סמכותו מהחוק ופועל על פי הנחיות ראש הממשלה. המל"ל ממוקם בסמוך למשרד ראש הממשלה בירושלים.​
​​

​ראש המטה לביטחון לאומי והיועץ לביטחון לאומי

     
​​ראש המל"ל כפוף ישירות לראש הממשלה ומדווח לו באופן ישיר על הנעשה בתחום הביטחון הלאומי.
לתפקיד היועץ לביטחון לאומי וראש המטה לביטחון לאומי הראשון מונה האלוף (במיל') דוד עברי. 
כיום מכהן ד"ר איל חולתא כיועץ ראש הממשלה לביטחון לאומי וראש המטה לביטחון לאומי.

 
 
 
​​

המשנה לראש המל"ל

​​על פי חוק, המשנה לר' המל"ל הוא ממלא מקומו של ר' המל"ל.​ איתן בן דוד מכהן כמשנה לראש המל"ל.

תפקידי המל"ל

​​תפקידי המטה לביטחון לאומי נקבעו בחוק המל"ל, כדלקמן: 
 • לרכז את עבודת המטה של הממשלה, של ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי ושל כל ועדת שרים אחרת, בענייני החוץ והביטחון;
 • להכין את דיוני הממשלה וועדותיה כאמור בפסקה (1), להציג את החלופות לגבי נושאי הדיון, נוסף על הצגתן על ידי הגופים הנוגעים בדבר, את ההבדלים בין החלופות ואת משמעותם, כפי שנבחנו על ידיו, וכן את המלצתו המנומקת לחלופה הנבחרת;
 • לעקוב אחר ביצוע החלטות הממשלה וועדותיה כאמור בפסקה (1) ולדווח על יישומן לראש הממשלה;
 • להציע לראש הממשלה סדר יום ונושאים לדיון לוועדת השרים לענייני ביטחון לאומי, ולכל ועדת שרים אחרת או הרכב שרים אחר בענייני החוץ והביטחון, ולהמליץ על זימון המשתתפים ועל דרג המוזמנים, לדיוניהן;
 • להיות אחראי מטעם ראש הממשלה על עבודת המטה הבין-ארגונית והבין-משרדית בענייני החוץ והביטחון, להציג בפניו את החלופות בתחום, את ההבדלים ביניהן ואת משמעותם, כפי שנבחנו על ידיו, ואת המלצתו לראש הממשלה על מדיניות בעניינים אלה, וכן להציג לממשלה את האמור, לפי החלטת ראש הממשלה;
 • להכין ולהגיש לוועדת השרים לענייני ביטחון לאומי, אחת לשנה לפחות, הערכה שנתית ורב-שנתית של המצב המדיני-ביטחוני, וכן להכין הערכות מצב לגבי עניינים המשיקים להן, לרבות חוות דעת וניתוח בתחומי המודיעין השונים, לפי הצורך ובאישור ראש הממשלה; הערכות מצב כאמור וכן הערכות מטעם הגופים הביטחוניים שראש הממשלה ממונה עליהם, צבא הגנה לישראל, משרד הביטחון, משרד החוץ והמשרד לביטחון הפנים, יוגשו לראש הממשלה ויידונו בוועדת השרים לענייני ביטחון לאומי, לפחות אחת לשנה, באופן האמור בפסקה (2);
 • להכין את עבודת המטה עבור ראש הממשלה לקראת הדיונים בתקציב הביטחון, וכן כל סעיף תקציב אחר ששר הביטחון, או מי שהוא מינהו לכך, ממונה עליו, בתקציב ששר החוץ ממונה עליו ובתקציב הגופים הביטחוניים שראש הממשלה ממונה עליהם, לרבות גיבוש חלופות, על פי סדרי עדיפות מנומקים בראייה כוללת; בחוק זה –
  "חוק יסודות התקציב" – חוק יסודות התקציב, התשמ"ה–1985 ;
  "סעיף תקציב" – כהגדרתו בחוק תקציב שנתי, כמשמעותו בחוק יסודות התקציב;
  "תקציב הביטחון" – כמשמעותו בפרק ג' לחוק יסודות התקציב
 • להפעיל את המרכז לניהול משברים לאומיים במשרד ראש הממשלה;
 • לבחון את תפיסת הביטחון של מדינת ישראל ולהציע לה עדכונים;
 • לבחון מיזמים ביטחוניים בעלי חשיבות בתחום המדיני-ביטחוני ולהציג את עמדתו בפני הממשלה, ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי או כל גוף אחר שיחליט עליו ראש הממשלה, לרבות גיבוש חלופות על פי סדרי עדיפות מנומקים בראייה כוללת, אלא אם כן הורה ראש הממשלה אחרת;
 • לבצע כל תפקיד מטה אחר בענייני החוץ והביטחון ובתחום אחר שקבע ראש הממשלה.
​​תפקידי המל"ל כפי שנקבעו בהחלטות ממשלה אחרות, וביניהם האחריות על המטה ללוחמה בטרור והתפקידים שהוגדרו לו באופן פרטני. ​
​​